UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

 

 

 
NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

školska 2005/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Sarajevo, maj 2005.
UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

 

 

 

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

 

Opis studija:

Odsjek za pedagogiju organiziran je kao jednistven odsjek bez podjele na katedre.

U okviru Odsjeka za pedagogiju razvija se naučno-istraživački, nastavni i obrazovni rad u oblasti: Opće pedagogije, Predškolske, Školske, Obiteljske, Specijalne, Komparativne, te Historije pedagogije;  zatim Didaktike, Metodike, Andragogije, Sociologije odgoja, te posebno Metodologije pedagoških istraživanja, Statistike i Informatika u pedagogiji. Uz veliki broj pedagoških disciplina na Odsjeku za pedagogiju izučavaju  se i odgovarajuće psihološke discipline.

 

Uz osnovni studij, odvija i obavezni nastavni proces iz predmeta: Bosanski, hrvatski, srpski jezik, Strani jezik (engleski, njemački, francuski, ruski), te predmeta koje Senat Univerziteta u Sarajevu i Nastavno-naučno vijeće Filozofskog fakulteta u Sarajevu utvrde kao zajedničke ili opće predmete.

 

Cilj studija:

Upoznati i osposobiti studente da razumiju savremena kretanja, probleme,  pitanja i tendencije, kako teorijske tako i praktične naravi, u oblasti odgoja i obrazovanja, kod nas i u svijetu, ukazujući na univerzalnost i globalnost određenih pitanja i na zajedničke, ali i specifične puteve njihovog razrješavanja. Studenti će tokom studija na Odsjeku za pedagogiju biti osposobljeni da djeluju u  više pravaca:

·        Da kritičkim i analitičkim uočavanjem i sagledavanjem problema  odgoja i obrazovanja u društvu, školi, obitelji, kao i na individualnom planu stvaraju vlastite sinteze i stavove za praktično djelovanje;

·        Da teorijski i metodološki osposobljeni za istraživanja u oblasti odgoja i obrazovanja uspješno organiziraju aplikativna istraživanja i da rješavaju praktična pitanja pedagogije;

·        Da uočavaju i razumiju pedagoške probleme s kojima se susreće naša odgojna stvarnost i da je promatraju u širem, evropskom ili globalnom kontekstu.

 

Uz pomoćne discipline i izborne predmete stiče se odgovarajuća titula i stručno zvanje.

 

Organizacija studija:

Nastavnim planom i programom predviđeno je da se Odsjek za pedagogiju može studirati kao jednopredmetni i dvopredmetni studij. Kao dvopredmetni studij Odsjek za pedagogiju se može studirati u kombinaciji sa svim «filološkim» odsjecima, kao što su: Odsjek za anglistiku, Odsjek za germanistiku, Odsjek za romanistiku, Odsjek za slavenske jezike i književnost, Odsjek za orijentalnu filologiju, Odsjek za bosanski/hrvatski/srpski jezik i «nefilološkim» odsjecima koji svojim nastavnim planovima nude mogućnost dvopredmetnog studija, kao što su: filozofija i sociologija, historija, historija umjetnosti, književnost naroda BiH, komparativna književnost i bibliotekarstvo.

       

Stepenovanje nastave:

Nastava na Odsjeku za pedagogiju je stepenovana u tri nivoa: 3+2+3 godine, odnosno 6+4+6 semestara. Opterećenje studenata se izražava tokom nastavnog procesa u ECTS bodovima.

Prve stepen traje tri godine ili 6 semesara. Student je dužan da završi sve nastavne obaveze, položi sve ispite, odbrani diplomski rad i ostvari 180 bodova. Nakon toga stiče diplomu prvog akademskog stepena – baccalaureat (B.A.) i stručni naziv profesor pedagogije. U dvopredmetnom studiju dobiva i zvanje drugog studija/odsjeka.

Drugi stepen traje četiri semestra ili dvije godine. Student je dužan da izvrši sve nastavne obaveze, položi sve ispite, odbrani magistarski rad i ostvari 120 bodova. Stiče diplomu drugog akademskog stepena – magisterij (M.A.) i naziv magistar pedagogije

U dvopredmetnom studiju se kombiniraju nazivi.

Treći stepen traje tri godine ili šest semestara. Nakon prethodno ispunjenih svih nastavnih obaveza, student koji ostvari 180 ECTS bodova i odbrani doktorsku disertaciju stiče diplomu trećeg stepena i naziv doktora pedagoških znanosti.

 

Izborni predmeti:

Odsjek za pedagogiju smatra da svaki nastavni predmet može biti izborni predmet za studente ostalih odsjeka Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a isto tako da studenti Odsjeka za pedagogiju mogu da biraju predmete ostalih odsjeka sa slobodne liste koje, na prijedlog Vijeća Odsjeka, utvrdi Nastavno-naučno vijeće Fakulteta.

 

Način provjere znanja:

Provjera znanja će se vršiti kontinuirano u toku nastavnog procesa (prisustvo nastavi, aktivnost u nastavi, pisanje eseja, saopštenja, izrada portfolija,grupni istraživački rad i sl.) Završna provjera se obavlja pismeno i usmeno.

 

Uslovi za prelazak u narednu godinu:

Studenti mogu prenijeti dva ispita u narednu godinu, a broj izlazaka na ispit i ispitni rokovi se utvrđuju na osnovu Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta u sarajevu.

 


PEDAGOGIJA

NASTAVNI PLAN JEDNOPREDMETNOG STUDIJA (20 sati)

 

PRVA GODINA STUDIJA

 

 

 

 

PRVI (I) SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Uvod u pedagogiju

2

1

1

4

6

2.

Obiteljska pedagogjia

2

1

1

4

6

3.

Predškolska pedagogija

2

1

1

4

6

4.

Informatika u pedagogiji

1

0

1

2

2

5.

Opća psihologija

1

 

1

2

4

6.

Bosanski/hrvatski/srpski jezik

1

0

1

2

3

7.

Strani jezik

1

0

1

2

3

 

UKUPNO:

 

 

 

20

30

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

 

DRUGI (II) SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Uvod u pedagogiju

2

1

1

4

6

2.

Obiteljska pedagogjia

2

1

1

4

6

3.

Predškolska pedagogija

2

1

1

4

6

4.

Informatika u pedagogiji

1

0

1

2

2

5.

Opća psihologija

1

 

1

2

4

6.

Bosanski/hrvatski/srpski jezik

1

0

1

2

3

7.

Strani jezik

1

0

1

2

3

 

UKUPNO:

 

 

 

20

30

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

DRUGA GODINA

 

 

TREĆI (III)  SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Opća pedagogija

2

1

1

4

6

2.

Povijest pedagogije i školstva

2

1

1

4

6

3.

Pedagoška psihologija

2

1

1

4

6

4.

Osnovi statistike u pedagogiji

1

0

2

3

4

5.

Osnovi metodologije

2

1

1

4

5

6.

Razvojna psihologija

2

0

0

2

2

7.

Izborni  predmet

 

1

 

1

1

 

UKUPNO:

 

 

 

22

30

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

 

ČETVRTI (IV)  SEMESTAR

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. bodova

1.

Opća pedagogija

2

1

1

4

6

2.

Povijest pedagogije i školstva

2

1

1

4

6

3.

Pedagoška psihologija

2

1

1

4

6

4.

Osnovi statistike u pedagogiji

1

0

2

3

4

5.

Osnovi metodologije

2

1

1

4

5

6.

Razvojna psihologija

2

0

0

2

2

7.

Izborni  predmet

 

1

 

1

1

 

UKUPNO:

 

 

 

22

30

 

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREĆA GODINA

 

PETI (V)  SEMESTAR

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Didaktika 1

2

1

1

4

4

2.

Sociologija odgoja

2

1

0

3

4

3.

Komparativna pedagogija

2

1

0

3

4

4.

Školska pedagogija

2

0

1

3

4

5.

Specijalna pedagogija

2

1

0

3

4

6.

Andragogija

2

1

0

3

4

7.

Metodika odgojnog rada

2

1

0

3

4

8.

Završni rad (dipl.)

 

 

 

 

2

 

UKUPNO:

 

 

 

22

30

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

ŠESTI (VI)  SEMESTAR

 

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Didaktika 1

2

1

1

4

4

2.

Sociologija odgoja

2

1

0

3

4

3.

Komparativna pedagogija

2

1

0

3

4

4.

Školska pedagogija

2

0

1

3

4

5.

Specijalna pedagogija

2

1

0

3

4

6.

Andragogija

2

1

0

3

4

7.

Metodika odgojnog rada

2

1

0

3

4

8.

Završni rad (dipl.)

 

 

 

 

2

 

UKUPNO:

 

 

 

22

30

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

Tokom četvrtog i šestog semestra za sve studente je obvezna praksa u trajanju od dvije sedmice.

 

 

DIPLOMA  PROFESORA PEDAGOGIJE (B.A. - 180 BODOVA)

 

 

ČETVRTA GODINA

 

 

Uvjeti za upis u četvrtu godinu:

 

Uspješno položeni svi ispiti, tj. ostvareno 180 bodova, iznadprosječan uspjeh u prethodne tri godine (najmanje osam (8), odlično poznavanje najmanje jednog stranog jezika, i pokazani smisao za znanstveno-istraživački rad.

 

 

 

SEDMI (VII) SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Školski menadžment

2

1

2

5

8

2.

Metodika nastavnog rada 1

2

1

2

5

8

3.

Upravljanje obrazovnim sistemima

2

1

2

5

8

4.

Profesionalna orijentacija

2

1

2

5

6

 

UKUPNO:

 

 

 

20

30

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

OSMI (VIII) SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Školski menadžment

2

1

2

5

8

2.

Metodika nastavnog rada 2

2

1

2

5

8

3.

Upravljanje obrazovnim sistemima

2

1

2

5

8

4.

Testiranje u pedagogiji

2

1

2

5

6

 

UKUPNO:

 

 

 

20

30

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

 

 

 

PETA GODINA

 

 

DEVETI  (IX)  SEMESTAR

 

 

 

r.br.

Naziv predmeta/ modula

P

S

V

U

Br. bodova

 

Naučno – istraživački rad

(obaveznan predmet za sve studente

2

0

2

4

10

 

IZBORNI MODULI:

 

 

 

 

 

I

OBITELJSKO-PREDŠKOLSKI MODUL

 

 

 

 

 

1.

Savjetodavni rad sa obitelji

2

2

4

8

10

2.

Savjetodavni rad sa djecom i odgajateljima

2

2

4

8

10

II

MODUL - METODIKA ODGOJNOG I METODIKA NASTAVNOG RADA

 

 

 

 

 

1.

Metodika nastavnog rada

2

2

4

8

10

2.

Metodika odgojnog rada

2

2

4

8

10

III

ANDRAGOŠKI MODUL

 

 

 

 

 

 

1.

Razvijanje kurikuluma za rad sa odraslima

2

2

4

8

10

2.

Mediji i edukacija

2

2

4

8

10

IV

MODUL PRAĆENJE RAZVOJA I POSTIGNUĆA UČENIKA U ŠKOLI

 

 

 

 

 

1.

Napredovanje učenika u školi -Učenici koji zaostaju u razvoju

2

2

4

8

10

2.

Profesionalna orjentacija

2

2

4

8

10

 

UKUPNO:

 

 

 

20

30

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta i modula. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

DESETI  (X)  SEMESTAR

 

 

 

r.br.

Naziv predmeta/ modula

P

S

V

U

Br. bodova

 

Naučno – istraživački rad

(obaveznan predmet za sve studente

2

0

2

4

10

 

IZBORNI MODULI:

 

 

 

 

 

I

OBITELJSKO-PREDŠKOLSKI MODUL

 

 

 

 

 

1.

Savjetodavni rad sa obitelji

2

2

4

8

10

2.

Savjetodavni rad sa djecom i odgajateljima

2

2

4

8

10

II

MODUL - METODIKA ODGOJNOG I METODIKA NASTAVNOG RADA

 

 

 

 

 

1.

Metodika nastavnog rada

2

2

4

8

10

2.

Metodika odgojnog rada

2

2

4

8

10

III

ANDRAGOŠKI MODUL

 

 

 

 

 

 

1.

Razvijanje kurikuluma za rad sa odraslima

2

2

4

8

10

2.

Mediji i edukacija

2

2

4

8

10

IV

MODUL PRAĆENJE RAZVOJA I POSTIGNUĆA UČENIKA U ŠKOLI

 

 

 

 

 

1.

Napredovanje učenika u školi -Učenici koji zaostaju u razvoju

2

2

4

8

10

2.

Profesionalna orjentacija

2

2

4

8

10

 

UKUPNO:

 

 

 

20

30

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta i modula. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

DIPLOMA  MAGISTRA PEDAGOGIJE (M.A. 300 bodova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PEDAGOGIJA

NASTAVNI PLAN DVOPREDMETNOG STUDIJA (15 sati)

 

 

PRVA GODINA STUDIJA

 

 

PRVI (I)  SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Uvod u pedagogiju

2

1

1

4

4

2.

Obiteljska pedagogjia

2

1

1

4

4

3.

Predškolska pedagogija

2

1

1

4

4

5.

Opća psihologija

1

-

1

2

3

 

UKUPNO:

 

 

 

14

15

 

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

DRUGI (II) SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Uvod u pedagogiju

2

1

1

4

4

2.

Obiteljska pedagogjia

2

1

1

4

4

3.

Predškolska pedagogija

2

1

1

4

4

5.

Opća psihologija

1

-

1

2

3

 

UKUPNO:

 

 

 

14

15

 

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGA GODINA

 

 

 

TREĆI (III) SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Opća pedagogija

2

-

1

3

3

2.

Povijest pedagogije i školstva

2

-

1

3

3

3.

Pedagoška psihologija

2

-

1

3

3

4.

Osnovi statistike u pedagogiji

1

-

1

2

2

5.

Osnovi metodologije

2

-

-

2

2

6.

Razvojna psihologija

2

-

-

2

2

 

UKUPNO:

 

 

 

15

15

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

 

ČETVRTI (IV)  SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Opća pedagogija

2

-

1

3

3

2.

Povijest pedagogije i školstva

2

-

1

3

3

3.

Pedagoška psihologija

2

-

1

3

3

4.

Osnovi statistike u pedagogiji

1

-

1

2

2

5.

Osnovi metodologije

2

-

-

2

2

6.

Razvojna psihologija

2

-

-

2

2

 

UKUPNO:

 

 

 

15

15

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREĆA GODINA

 

PETI (V)    SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Didaktika 1

2

-

1

3

2

2.

Sociologija odgoja

2

-

-

2

2

3.

Komparativna pedagogija

1

-

-

1

1

4.

Školska pedagogija

2

-

1

3

2

5.

Specijalna pedagogija

2

-

-

2

2

6.

Andragogija

1

-

-

1

1

7.

Metodika odgojnog rada

2

-

-

2

2

8.

Završni rad (dipl.)

 

 

 

 

2

 

UKUPNO:

 

 

 

14

14

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

ŠESTI (VI)  SEMESTAR

 

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Didaktika 1

2

-

1

3

2

2.

Sociologija odgoja

2

-

-

2

2

3.

Komparativna pedagogija

1

-

-

1

1

4.

Školska pedagogija

2

-

1

3

2

5.

Specijalna pedagogija

2

-

-

2

2

6.

Andragogija

1

-

-

1

1

7.

Metodika odgojnog rada

2

-

-

2

2

8.

Završni rad (dipl.)

 

 

 

 

2

 

UKUPNO:

 

 

 

14

14

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

Tokom četvrtog i šestog semestra za sve studente je obvezna praksa u trajanju od dvije sedmice.

 

 

 

 

DIPLOMA  PROFESORA

(DEFINIRANA U SKLADU SA DRUGIM STUDIJEM)

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETVRTA GODINA

 

 

Uvjeti za upis u četvrtu godinu:

 

Uspješno položeni svi ispiti, tj. ostvareno 180 bodova, iznadprosječan uspjeh u prethodne tri godine (najmanje osam (8), odlično poznavanje najmanje jednog stranog jezika, i pokazani smisao za znanstveno-istraživački rad.

 

 

 

 

SEDMI  (VII)  SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Školski menadžment

2

-

2

4

4

2.

Metodika nastavnog rada 1

2

-

2

4

4

3.

Upravljanje obrazovnim sistemima

2

-

1

3

4

4.

Profesionalna orijentacija

2

-

2

4

3

 

UKUPNO:

 

 

 

15

15

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

OSMI (VIII)    SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta

P

S

V

U

Br. Bodova

1.

Školski menadžment

2

-

2

4

4

2.

Metodika nastavnog rada 2

2

-

2

4

4

3.

Upravljanje obrazovnim sistemima

2

-

1

3

4

4.

Testiranje u pedagogiji

2

-

2

4

3

 

UKUPNO:

 

 

 

15

15

 

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETA GODINA

 

Svaki student bira jedan izborni modul u petoj godini

 

 

 

DEVETI (IX) SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta/ modula

P

S

V

U

Br. Bodova

 

Naučno – istraživački rad

(obaveznan predmet za sve studente

2

0

1

3

5

 

IZBORNI MODULI:

 

 

 

 

 

I

OBITELJSKO-PREDŠKOLSKI MODUL

 

 

 

 

 

1.

Savjetodavni rad sa obitelji

2

2

2

6

5

2.

Savjetodavni rad sa djecom i odgajateljima

2

2

2

6

5

II

MODUL - METODIKA ODGOJNOG I METODIKA NASTAVNOG RADA

 

 

 

 

 

1.

Metodika nastavnog rada

2

2

2

6

5

2.

Metodika odgojnog rada

2

2

2

6

5

III

ANDRAGOŠKI MODUL

 

 

 

 

 

 

1.

Razvijanje kurikuluma za rad sa odraslima

2

2

2

6

5

2.

Mediji i edukacija

2

2

2

6

5

IV

MODUL PRAĆENJE RAZVOJA I POSTIGNUĆA UČENIKA U ŠKOLI

 

 

 

 

 

1.

Napredovanje učenika u školi -Učenici koji zaostaju u razvoju

2

2

2

6

5

2.

Profesionalna orjentacija

2

2

2

6

5

 

UKUPNO:

 

 

 

15

15

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta i modula. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESETI  (X)  SEMESTAR

 

 

r.br.

Naziv predmeta/ modula

P

S

V

U

Br. Bodova

 

Naučno – istraživački rad

(obaveznan predmet za sve studente

2

0

1

3

5

 

IZBORNI MODULI:

 

 

 

 

 

I

OBITELJSKO-PREDŠKOLSKI MODUL

 

 

 

 

 

1.

Savjetodavni rad sa obitelji

2

2

2

6

5

2.

Savjetodavni rad sa djecom i odgajateljima

2

2

2

6

5

II

MODUL - METODIKA ODGOJNOG I METODIKA NASTAVNOG RADA

 

 

 

 

 

1.

Metodika nastavnog rada

2

2

2

6

5

2.

Metodika odgojnog rada

2

2

2

6

5

III

ANDRAGOŠKI MODUL

 

 

 

 

 

 

1.

Razvijanje kurikuluma za rad sa odraslima

2

2

2

6

5

2.

Mediji i edukacija

2

2

2

6

5

IV

MODUL PRAĆENJE RAZVOJA I POSTIGNUĆA UČENIKA U ŠKOLI

 

 

 

 

 

1.

Napredovanje učenika u školi -Učenici koji zaostaju u razvoju

2

2

2

6

5

2.

Profesionalna orjentacija

2

2

2

6

5

 

UKUPNO:

 

 

 

15

15

 

Nakon svakog semestra student verificira svoj rad u okviru pojedinog  nastavnog predmeta i modula. Nastavni program precizno definira sadržaje, aktivnosti i oblike verifikacije.

 

 

 

DIPLOMA  MAGISTRA

(DEFINIRANA U SKLADU SA DRUGIM STUDIJEM)