Plani Mesimor I deges CU

 

 

 

Cikli

Kursi

Lende te trungut dhe te detyrueshme

Lende me zgjedhje

Teme dilplome ose Prov. Formimi

Totali

Cikli i pare

I

60 c

 

 

60 c

 

II

51 c

9 c

 

60 c

 

III

42 c

10 c

8 c

60 c

Total

 

153 c

19 c

8 c

180 c

 

Shenim: Ne kuader te praktikes pedagogjike ne vitin e trete 1 jave do te behet ekspedite mesimore.

 

                                                                               Miratoi

 

Dekane                                                                    Rektori

                                                            

Prof. Dr. Fatbardha Gjini                              Prof. Dr. Jani Dode

 

Kursi i pare Dega Cikli i Ulet

 

Semestri I

Semestri II

Lendet e trungut dhe te detyrueshme

 

1.Hyrje ne psikologji 

 

                        4 c  1,5/1                                        

2. Formim gjuhesor I

5c 2/1,5

 

3. Histori e Shqiperise

4c 2/1

4. Matematika I

6 c  2/3

5. Pune Dore

                         4c 0/4

6. Edukim figurativ

                          4c 0/4

 

7. Informatike

                        3c 0/3

 

                                     30c  7,5/17,5

 

 

 

1. Psikologji  zhvillimi

                         4 c  1,5/1

2. Formim gjuhesor II

                          5 c  1,5/1,5

3. Gjeografi

3c 1,5/1

4. Matematika II

6 c  2/3

5. Edukim muzikor

4c 0/4

6. Edukimi fizik

4c  0/4

 

7. Gjuhe e Huaj

                       4c 0/4

 

                                  

 

                                 30 c  6,5/18,5

 

 

 

 

Kursi i dyte Dega Cikli i Ulet

 

Semestri I

Semestri II

Lendet e trungut dhe te detyrueshme

 

1. Didaktike e pergjithshme

4 c  2/1

2. Fizike

                   4 c  2/1

 

3. Formim gjuhesor III

4 c  2/1

4. Letersi

4 c  2/1

 

5. Edukim muzikor dhe didaktike

                        4 c  2/2

6. Edukim fizik e sporte

                         4 c 2/2

7. Praktike I

2 c 0/2

                                                                     

                                 

 

 

 

 

                                     26 c   12/ 10

 

 

 

 

1.    Psikologji e edukimit

                      4 c 2/1

2. Biologji

                  4 c  2/1

3. Kimi

                        2c   1/1

 

4. Formim gjuhesor IV

                            2c  1/1

5. Didaktike e gjuhes

                         3 c  1/2

6. Didaktike matematike

                        4 c  1,5/2

7. Edukim figurativ e didaktike

                         2 c 1/1

8. Pune dore dhe didaktike

                       2 c  1/1

 

9. Praktike II

                   2 c 0/2

 

 

                                     25 c    10,5/12

Lende me zgjedhje      4 c

 

1. Zhvillim I mendimit kritik 2c  1/1

2. Logjike  2c  1/1

3. Studio e poezise 2c  1/1

4. Arti tredimensional  2c  1/1

5. Tekstologji 2c 1/1 

6. Levizja dhe ritmi ne artet plastike

                                             2c 1/1

                              5 c

 

1. Zhvillimi i te folurit 2c 1/1

2. Antropologji sociale  3c   2/1

3. Gjuhe e huaj  3c 2/1

4.Psikologji e lexim shkrimit  2c 1/1

5. Koreografi  2c  1/1

6.Koment letrar 3c  2/1

 

Kursi i trete Dega Cikli i Ulet

Semestri I

Semestri II

Lendet e trungut dhe te detyrueshme

 

1.Bazat psiko-pedagogjike te edukimit special

          4c 2/1

 

2.Teori dhe filozofi e edukimit

                         4 c  2/1

3.Histori e mendimit pedagogjik

                         4 c  2/1

4.Edukim mjedisor

                               2 c  1/1

5.Edukate qytetare

                                4 c 2/1

                                         

6.Letersi per femije I

                                 2 c 1/1

 

                                     

 

 

 

 

 

                                 20 c  10/6

 

 

1.Didaktike e leximit

                     2 c  2/2

2.Didaktike e historise

                     2 c 1,5/1,5

3.Anatomi dhe higjene

                      2 c 2/1

4. Didaktike e edukates shoqerore

                       2 c 1,5/1,5

5. Didaktike e shkencave te natyres

                        2c  2/1

5. Psikologji e grupit

 

                       2c 2/1

6. Letersi per femije II

 

                         2 c  2/1

7. Sociologji edukimi

 

                          2 c  2/1

8. Praktike (8 jave)

                    6 c  0/20

                                                        

Per 7 jave  mesimore ngarkesa javore   15/10

                               22 c 

Lende me zgjedhje   10 c

1. Bukurshkrim 2c  1/1

2. EDNJ   2c 1/1

3. Teori e lojes  2c  1/1

4. Teknika e akuarelit dhe tempera                 2c  1/1

5. Art skenik 2c 1/1

6. Edukim koral 2c  1/1

7.Mesim instrumenti 2c  1/1

8. Pedagogji interkulturore 2c  1/1

9. Metodologji e kerk shkenc  2c  1/1

                       8 c

 

        Teme diplome  ose

         Provim formimi

 

 

 

Plani Mesimor I deges Parashkollor

 

Cikli

Kursi

Lende te trungut dhe te detyrueshme

Lende me zgjedhje

Teme dilplome

Totali

Cikli i pare

I

60 c

 

 

60 c

 

II

50 c

10 c

 

60 c

 

III

42 c

10 c

8 c

60 c

Total

 

152 c

20 c

8 c

180 c

 

Shenim: Ne kuader te praktikes pedagogjike ne vitin e trete 1 jave do te behet ekspedite mesimore.

                                                                                 

Miratoi

 

 

Dekane                                                                    Rektori

                                                            

Prof. Dr. Fatbardha Gjini                              Prof. Dr. Jani Dode

 

Kursi i pare Dega Parashkollor

 

Semestri I

Semestri II

Lendet e trungut dhe te detyrueshme

 

1. Hyrje ne Psikologji

                        4 c  1,5/1

2. Formim gjuhesor I

5c 2/1,5

 

3. Histori e Shqiperise

4c 2/1

4. Matematika I

6 c  2/3

5. Muzike

                        4c 0/4

8. Edukim fizik

4c  0/4

9. Informatike

                        3c 0/3

 

                                    30 c  7,5/17,5

 

 

 

1. Psikologji  zhvillimi

                         4 c  1,5/1

2. Formim gjuhesor II

                          5c 2/2

3. Gjeografi

4c 1,5/1

4. Didaktike matematike

5 c  2/2

6. Pune Dore

 4c 0/4

7. Edukim figurativ

                         4c 0/4

 

9. Gjuhe e Huaj

                       4c 0/4

 

                                 

                                    30 c  7/18

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursi i dyte Dega Parashkollor

 

Semestri I

Semestri II

Lendet e trungut dhe te detyrueshme

 

1. Didaktike e pergjithshme

4 c 2/1

2. Teori dhe filozofi e edukimit

                  4 c 2/1

3. Zhvillim I aftesive linguistike

4 c  2/1

4. Njohuri mbi natyren

4 c  1,5/2

 

5. Edukim fizik dhe didaktike

                        4 c 2/2

 

6. Pune dore dhe didaktike

                       2 c  1/1

7. Praktike 1

2 c 0/2                                

                                                                                                               

                           24 c  10,5/ 10

 

 

1.Psikologji e edukimit

                      4 c 2/1

2. Psikologji lexim shkrimi

                  4c 2/2

3. Letersi per femije I

                         4 c 2/1

4. Edukim muzikor e didaktike

                         4 c 2/2

5.Teori e lojes

                        3c 2/1

6. Didaktike e edukimit gjuhesor

                        3 c  2/1

7. Edukim figurativ e didaktike

                         2 c 1/1

 

8. Praktike II

                   2 c 0/2

                                        

                                    26 c  13/11

Lende me zgjedhje      6 c

 

1. Zhvillim I mendimit kritik 2c 1/1

2. Logjike  2c  1/1

3. Studio e poezise  2c  1/1

4. Levizja dhe ritmi ne artet plastike

                                   2c 1/1

5. Art tridimensional 2c  1/1

 6. Gjuhe e huaj 2c  1/1

     

 

                              4  c

    

1.EDNJ   2c  1/1

2. Koreografi  2c  1/1

3. Art skenik 2c  1/1

4. Zhvillim i te folurit 2c  1/1

 

 

Kursi i trete Dega Parashkollor

 

Semestri I

Semestri II

Lendet e trungut dhe te detyrueshme

 

1. Edukim special

                      4 c  2/1

2. Edukim mjedisor

                           4 c  2/1

3. Histori e mendimit pedagogjik

                          4 c  2/1

4. Edukate qytetare

                           4 c 2/1

5. Letersi per femije II

 

                            4 c 2/1

 

 

 

 

 

                                      20 c  12/6                                                    

 

 

1. Teatri me kukulla dhe hije

                     3 c  2/3

2. Pedagogji e edukates familiare

                     3 c 3/1

3. Anatomi dhe higjene

                     3 c 3/1

 

4. Bota sociale e femijes

 

                     3 c  3/1

5. Sociologji edukimi

                           4 c  4/2

 

5. Praktike (8 jave)

 

                6  c  0/20

 

Per 7 jave mesimore ngarkesa javore     15/8

                                

                                   22 c  9/6

Lende me zgjedhje   10 c

 

1. Mesim instrumenti  2c 1/1

2.Tekstologji 2c  1/1

3.Teknika e akuarelit dhe tempera

                                                 2c  1/1

4. Bukurshkrim 2 c 1/1

5. Edukim koral 2 c 1/1

6. Ndryshime neuropsikologjike te gjuhes 2c  1/1

7. Art skenik  2c  1/1

8. Fiziologjia dhe ushqimi i femijes

                                                 2c  1/1

9. Metodologji e kerk shkenc  2c  1/1

 

                       8 c

 

         Teme diplome ose

          Provim Formimi